Hvordan fungerer en Miljøfyrtårnprosess?

SVAR: En Miljøfyrtårn prosess innebærer mange steg som blir ledet av konsulenten, under har vi forsøkt å gi en kortfattet oversikt over stegene i en slik prosess

 • Oppstartsmøte
 • Arbeidsmøter (2-3 uker mellom hvert møte) – estimert 3-6 møter avhengig av kompleksitet og hvor mye som er på plass før oppstart
 • Løpende dialog med konsulent ved spørsmål og usikkerhet rundt oppgaver
 • Godkjenning av konsulent før sertifisering
 • Sertifiseringsmøte med uavhengig sertifisør utstedt av den enkelte kommune
 • Sertifisering med utdeling av diplom på rådhuset og godkjenningsbrev av Miljøfyrtårn
 • Bedriften er nå sertifisert og kan bruke MIljøfyrtårn logo og markedsføre seg som Miljøfyrtårn sertifisert bedrift

 

Hvor lang tid tar en Miljøfyrtårnprosess?

SVAR: Dette varierer, men erfaringsmessig alt fra 3 måneder til 5 måneder. Man burde ha som målsetting å holde seg innenfor disse tidsrammene for kontinuitet.

Hvilke forberedelser kan en virksomhet gjøre før en Miljøfyrtårnprosess?

SVAR: Ta en titt på denne siden, den vil hjelpe virksomheten til å vite hvilke temaer som vi vil gå gjennom. Sett av tid, og vær realistisk med hva dere vil oppnå. En motivert bedrift vil gjøre prosessen både gøy og spennende.

Hvilke ressurser må vi som kunde bidra med i en slik prosess?

SVAR: Kunden oppretter ofte en intern «miljøgruppe» nøkkelpersoner i bedriften bestående av f.eks. –

 • Daglig leder/Eier
 • HR
 • Markedssjef
 • Vaktmester/driftsjef
 • IT sjef
 • Innkjøpsansvarlig

Dette vil være nøkkelpersoner i bedriften som skal delta i møtene og bidra til fremdrift. Dette er selvsagt avhengig av størrelse på bedrift og hva som er mest hensiktsmessig for snarest/enklest for virksomheten å komme i mål med prosessen. Det vil også være en positiv effekt å involvere så mange som mulig av medarbeidere i prosessen, selv om selvsagt ikke alle trenger å være med i møtene til en hver tid.

Hvor ofte gjennomføres det møter mellom konsulent og virksomhet?

SVAR: Det mest vanlige er møter hver 14 dag eller hver 3. uke. Dette sikrer kontinuitet, og fremdrift i prosessen.

Hvilke områder i virksomheten blir gjennomgått i en prosess?

SVAR: Dette er hovedområdene som blir gjennomgått i Miljøfyrtårnprosessen

 • Innkjøp
 • Energi
 • HMS
 • Transport
 • Avfall
 • Estetikk

 

Hva koster en Miljøfyrtårnprosess med Green Focus?

SVAR: Prisen kan variere mye i forhold til størrelse på virksomhet, kompleksitet, flere avdelinger, hvor langt unna kravene bedriften er, hvilken bransje dere er i, osv. Vi må derfor ha et møte og gå igjennom status og vurdere hva dere vil gjøre selv, eller hvor mye det er ønskelig at Green Focus skal bidra med i prosessen.

 • Green Focus gjennomfører oppdrag på fastpris. Ved eventuelt ytterligere ønsker som ligger utenfor kontrakten, vil dette bli fakturert på timebasis.
 • Det er også et engangs gebyr fra Miljøfyrtårn for nye virksomheter som varierer avhengig av antall årsverk.
 • Sertifiserte virksomheter vil årlig bli fakturert en medlemskontingent avhengig av antall årsverk.

 

Er sertifiseringen inkludert i konsulentprisen?

SVAR: Nei, en sertifisør kommer inn etter at konsulentjobben er ferdigstilt. Dette er ca. en dags jobb for en sertifisør. Green Focus kan legge dette inn som del av hele prosjektet slik at kunden kun har med en «leverandør» å forholde seg til.

Hvor mye må vi som kunde gjøre selv i en slik prosess?

SVAR: En del elementer skal selvsagt bedriften bidra med selv, sammen med Miljøfyrtårnkonsulenten som veileder og overser arbeidet. Kunder er forskjellige og omfanget av deltagelse og bidrag fra Green Focus avtaler vi sammen. Det er alltid positivt at en bedrift bidrar og engasjerer seg mest mulig. Det vil også da være enklere å følge opp og leve etter de retningslinjer som blir utarbeidet, hvis dere deltar mer aktivt selv i utforming av deres nye GRØNNE profil.

Dersom en bedrift har problemer med å sette av tid og ressurser til å gjøre dette selv, kan Green Focus gjøre mer av oppgavene på vegne av virksomheten.
Green Focus leder prosjektet og sørger for at virksomheten sertifiseres etter de bestemte miljø kravene og rammene som virksomheten skal sertifiseres etter.

 

Hvor lenge er sertifikatet gyldig?

Sertifiseringen varer i 3 år, og etter dette må man gjøre en resertifisering.

Hvilke krav sertifiseres vi etter?

SVAR:

 • Felleskriterier til alle bransjer
 • Leietaker eller byggeier 
 • Bransje spesifikt for din bransje (eks.rørlegger eller barnehage)

Erfaringer viser at resertfiseringer ofte kan være tyngre å gjennomføre, dersom bedriften ikke har jobbet aktivt med miljøtiltak og fulgt de miljøtiltak som ble satt i første sertifisering. Green Focus kan være ansvarlig for å følge opp i god tid og sørge for at dette blir gjort i rett tid og med de forberedelser som må være på plass før resertifisering. Green Focus kommer da inn og gjør en lignende prosess som første gang, men mye enklere og kortere.