Miljøsertifikat
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.  

Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og bedre arbeidsmiljø.


Årlig innrapportering

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige innrapporteringer og hvert tredje år skal virksomheten resertifiseres.


Miljøengasjement

Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning rettet mot små, mellomstore og store bedrifter/konsern.  Målet er å redusere miljøbelastningen ved å systematisere og effektivisere miljøhensynet i bedriften.

Sertifiserte bedrifter vil erfaringsmessig oppleve at de får bedre arbeidsmiljø, lavere sykefravær, reduserte driftskostnader og økt konkurranseevne.


Miljøfyrtårn konsulent

For å bli et Miljøfyrtårn må en bedrift knytte til seg en godkjent Miljøfyrtårnkonsulent, og sammen med denne gjennomføre en miljøanalyse, utarbeide en handlingsplan og gjennomføre tiltak for å oppfylle bransjekravene utarbeidet av stiftelsen Miljøfyrtårn.

Vår rolle som innleid konsulent er å rettlede og motivere bedriften gjennom prosessen fra oppstart til sertifisering ved å finne lønnsomme, konkrete og målbare miljø- og klimatiltak. I tillegg bistår vi også med årlig rapportering av resultater og ved resertifisering.


Krav til Miljøfyrtårnsertifisering

I dag kan miljøarbeid være et konkurransefortrinn for bedrifter – i fremtiden kan det være et krav. Det gjelder å følge med og tilpasse seg markedet. Miljømessige hensyn som teknologi og systemer skal integreres i den daglige driften. Men holdninger og bedriftskultur er også viktig. Green Focus hjelper deg med motivasjon og inspirasjon i miljøarbeidet.

Hver bransje har ulike miljø utfordringer. Vi hjelper virksomheter i deres miljøarbeid, og sikrer at det jobbes systematisk og effektivt med miljø gjennom miljøstyring. Vi jobber oss gjennom ulike miljøkrav for din bransje.